Wettelijke informatie

Eigendomsclausule

Welkom op de website https://www.novaskinclinic.be, eigendom van AJB NOVASKIN SRL:

Maatschappelijke zetel: Generaal Lemanstraat 25, 1040 Brussel

E-mail: brussels@novaskinclinic.be

Bedrijfsnummer: BTW BE 0771848004

Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u expliciet de onderstaande voorwaarden.

Vertrouwelijkheidsclausule

Informatie die via deze site wordt doorgegeven (bijv. e-commerce) is strikt vertrouwelijk en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.̂aan derden worden doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AJB NOVASKIN SRL. Je hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (e-commerce, pers). Het is ten strengste verboden deze zones te betreden zonder wachtwoord. Als u̧Als u een dergelijk wachtwoord gebruikt, moet dit vertrouwelijk en geheim blijven. U moet AJB NOVASKIN SRL onmiddellijk op de hoogte brengen als een van uw wachtwoorden bekend wordt bij iemand anders dan uzelf.̂mij, of als u reçu een dergelijk wachtwoord van een andere partij dan AJB NOVASKIN SRL. Elk gebruik van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord wordt geacht door u te zijn gemaakt. Indien AJB NOVASKIN SRL redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan AJB NOVASKIN SRL uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar andere rechten en vorderingen).

Clausule met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan AJB NOVASKIN SRL of aan derden. De documenten op deze site kunnen alleen van het internet worden gedownload.̂worden weergegeven en afgedrukt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Je verbindt je er onder andere toe om:

 • de informatie niet op een onwettige of illegale manier te gebruiken.
 • gebruik de website niet op zodanige wijze dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op enigerlei wijze wordt onderbroken.̂of minder effectief wordt.
 • de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen of voor het verzenden of plaatsen van illegaal of onwettig materiaal, materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal van lasterlijke, obscene of bedreigende aard) of dat waarschijnlijk leed of ongemak veroorzaakt voor een persoon of entiteit.̧mier).
 • de website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten op privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor het plaatsen en verzenden van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden zonder voorafgaande toestemming van AJB NOVASKIN SRL.
 • vragen, tenzij de ontvanger daarom vraagt.

In het geval van een inbreuk door u op de intellectuele eigendomsrechten, AJB NOVASKIN SRL andere rechten van of van derden, gaat u ermee akkoord AJB NOVASKIN SRL of derden schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen of acties van AJB NOVASKIN SRL of derden als gevolg van een dergelijke inbreuk.

Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (inclusief hyperlinks) kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.̂te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving. AJB NOVASKIN SRL geeft geen

Wij kunnen de goede werking van de site niet garanderen en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze site.̂aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade (bijv. virussen) die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de site.

Indien via de website direct of indirect advies wordt gegeven voor het nemen van cosmetische, juridische, financiële of andere persoonlijke of professionele beslissingen, dan wordt dit advies gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat AJB NOVASKIN SRL in staat is êverantwoordelijk worden gehouden. Je moet altijd een expert op dit gebied raadplegen voor meer informatie over het juiste advies voor jouw situatie.

AJB NOVASKIN SRL mag onder geen enkele omstandigheid êop enigerlei wijze, direct of indirect, in het bijzonder of anderszins aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site of van een andere site, in het bijzonder als gevolg van links of hypertekstlinks, met inbegrip van schade in verband met verlies, werkonderbreking, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, de apparatuur, de software of anderszins van de gebruiker.

Clausule over de automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen niet-persoonlijke gegevens zoals browsertype, IP-adres, platform en cookies êop de harde schijf van uw computer worden geplaatst om de site beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers die naar de site terugkeren. Deze gegevens of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere sites te controleren. Met internetbrowsers kun je empêkan u waarschuwen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of kan u de optie geven om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser. Als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies tijdens een bepaald bezoek aan de site, kunnen deze cookies worden gebruikt om uw ervaring met de site te verbeteren.̂kan worden gebruikt voor volgende verbindingen met de site.

Clausule over privacy, beveiligingsmaatregelen, controle- en inspectierechten

AJB NOVASKIN SRL verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen door middel van technische veiligheidsregels en een passend veiligheidsbeleid voor zijn werknemers.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat gebruikers om persoonlijke informatie wordt gevraagd. AJB NOVASKIN SRL verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door het invullen en versturen van een contactformulier, aanmeldingsformulier of door het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker AJB NOVASKIN SRL toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van AJB NOVASKIN SRL met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. Uw elektronische contactgegevens kunnen êdoor AJB NOVASKIN SRL worden gebruikt voor direct marketing via e-mail. In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de RGDP. Gebruikers kunnen gratis en op verzoek bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing. Hiertoe zal zij contact opnemen met brussels@novaskinclinic.be

Gebruikers beschikken over een wettelijk recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AJB NOVASKIN SRL vragen om gratis schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.

Koppelingen naar andere sites

De site kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners van AJB NOVASKIN SRL, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze sites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AJB NOVASKIN SRL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen enkele controle heeft over het gebruik van haar producten.̂over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en kan op geen enkele wijze êaansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het maken van hyperlinks naar de site www.novaskinclinic.be is alleen toegestaan als deze hyperlinks naar de startpagina van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AJB NOVASKIN SRL. Het gebruik van deze sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door online linken, framing of op een andere manier) is ook verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen met betrekking tot deze voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend.̂worden gericht aan AJB NOVASKIN SRL, Generaal Lemanstraat 25, 1040 Brussel.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site, met uitzondering van de Belgische verwijzingsregels van het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het district waar de maatschappelijke zetel van AJB NOVASKIN SRL gevestigd is, bevoegd.

Privacyverklaring

AJB NOVASKIN SRL met maatschappelijke zetel in de rue du Général Leman verwerkt persoonsgegevens (naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) in overeenstemming met deze privacyverklaring omdat u onze website gebruikt en/of omdat u deze verstrekt bij het invullen van het contactformulier.

Voor meer informatie of als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U kunt contact met ons opnemen via

Generaal Lemanstraat, 1040 Brussel

E-mail: brussels@novaskinclinic.be.

We nemen de bescherming van privacy zeer serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Onze NOVASKIN CLINIC website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

 1. Doeleinden van verwerking

NOVASKIN CLINIC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. We bieden een nieuwsbrief aan om je op de hoogte te houden van onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres, naam, voornaam en taal worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers.

 1. Houdbaarheid

AJB NOVASKIN SRL bewaart uw persoonsgegevens alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen met anderen

AJB NOVASKIN SRL deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u of derden betreffende de levering van NOVASKIN CLINIC producten of diensten, of in het kader van verkooptransacties, fusies of joint ventures tussen bedrijven.

 1. Cartografie website

Via onze website worden op verschillende manieren gegevens over uw bezoek verzameld, waaronder uw IP-adres, het tijdstip van de aanvraag wanneer u zich registreert, wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en als u gebruik maakt van bepaalde online diensten. De informatie die u via de website verstrekt, wordt alleen gebruikt om de volgende diensten te leveren

de door u gevraagde informatie om u de door u gevraagde nieuwsbrieven te sturen.

Door dergelijke persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat AJB NOVASKIN SRL dergelijke gegevens mag opslaan en verwerken. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te optimaliseren en om statistisch onderzoek uit te voeren.

 1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”) om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van NOVASKIN CLINIC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De gegevens die door uw gebruik van de website worden gegenereerd (met inbegrip van uw IP-adres) worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U vindt het privacybeleid van Google Analytics : https://policies.google.com/privacy

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, waaronder in het bijzonder de uitgever van deze website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

AJB NOVASKIN SRL heeft Google geen toestemming gegeven om de via NOVASKIN CLINIC verkregen Google Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt deze cookies activeren/deactiveren in instellingen.

6. Hostingproviders

Bij de ontwikkeling van onze diensten werken we samen met onderaannemers (bijv. hostingproviders voor de website). Deze bedrijven bevinden zich in de Europese Economische Ruimte en zijn contractueel verplicht om het privacybeleid van AJB NOVASKIN SRL strikt na te leven. Zij handelen uitsluitend in opdracht van AJB NOVASKIN SRL en nemen de nodige maatregelen om persoonlijke gegevens adequaat te beschermen.

 1. Koppelingen naar andere sites

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De richtlijnen voor gegevensbescherming in dit document zijn uitsluitend van toepassing op onze website. We raden u aan de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming op andere sites te raadplegen. Raadpleeg onze disclaimer met betrekking tot verwijzingen naar andere websites.

 1. Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van persoonsgegevens

AJB NOVASKIN SRL zal zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken, op uw verzoek reageren.

 1. Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Pressestraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Deze privacyverklaring werd uitgegeven op 08/08/2021